Център за асистирана репродукция лого
Управление и структура на Центъра

Директор

Д-р Мария Георгиева

Д-р Мария Георгиева

Завършила ВМИ „И.П.Павлов“ – гр.Пловдив.

Работила като педиатър, след това в администрацията на РЦЗ (РЗИ) и НЗОК.

В Център за асистирана репродукция е от създаването му през 2009г.

Директорът на „ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ“:
1. Организира, ръководи и представлява Центъра;
2. Носи отговорност за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите средства от Центъра;
3. Издава заповеди за организационно и финансово подпомагане на български граждани и на лица по чл.83, ал.1 и3 от Закона за здравето за извършване на дейности по асистирана репродукция в лечебни заведения в Република България или прави мотивиран отказ;
4. Сключва, изменя и прекратява договори с лечебни заведения за финансиране на дейностите по асистирана репродукция;
5. Определя със заповед длъжностни лица, които осъществяват контрол на дейностите по асистирана репродукция в лечебните заведения, получили финансови средства от Центъра;
6. Осигурява защита и носи отговорност за съхранение на личните данни и здравната информация;
7. Организира и носи отговорност за изпълнение на решенията на комисията;
8. Изпълнява функциите на работодател по отношение на работещите в Центъра;
9. Отговаря за провеждането на информационната политика на Центъра, като осигурява публичност и прозрачност на неговата дейност;
10. Представя на Министъра на здравеопазването ежегоден отчет за дейността на Центъра в срок до 20 февруари на следващата година по образец съгласно приложение № 1;
11. Представя на министъра на здравеопазването тримесечни анализи за разходването на средствата на Центъра в срок до 20-о число на месеца, следващ тримесечието;
12. Осигурява обявяването на интернет страницата на Центъра на информация за размера на средствата, изразходвани за предходното тримесечие, и за остатъчния размер на средствата по чл. 3, т. 1 до 28-о число на месеца, следващ всяко календарно тримесечие;
13. (*) В срока по т.12 осигурява обявяването на интернет страницата на Центъра на прогноза за броя на заявленията, за които ще бъде осигурено финансиране през второто
тримесечие, следващо отчетния период по т. 11;
14. Осъществява други дейности, свързани с управлението и функционирането на Центъра.

При изпълнение на своите функции Директорът на Центъра се подпомага от:
1. Комисия;
2. Обществен съвет;
3. Администрацията на Центъра, която се състои от служители по трудово правоотношение.

Комисия към ЦАР

Извършва разглеждането на документи и одобрява заявленията

Комисията се състои от петима членове, от които четирима медицински специалисти с опит в областта на акушерството и гинекологията и един медицински специалист с опит в областта на образната диагностика.

Проф. д-р Асен Николов

Проф. д-р Асен Николов

Проф. д-р Силви Георгиев

Проф. д-р Силви Георгиев

д-р Пламен Димов

д-р Пламен Димов

Проф. д-р Иван Костов

Проф. д-р Иван Костов

д-р Антони Стоянов

д-р Антони Стоянов

Комисията подпомага Директора на Центъра, като:

1. Разглежда заявления на български граждани и на лица по чл. 83, ал. 1 и 3 от Закона за здравето за организационно и финансово подпомагане от Центъра за извършване на асистирана репродукция в лечебни заведения в Република България, които трябва да отговарят на следните общи критерии:
а) Състоянието на мъжа или жената не позволява осъществяване на репродуктивните им функции по естествен път;
б) Налице са изискванията на наредбата по чл. 130, ал. 3 и 6, чл. 131, ал. 3, чл. 132, ал. 4, чл. 132а, ал.3 и чл. 132б, ал.2 от Закона за здравето и чл.6, ал.1 от Закона за лечебните заведения;
2. Прави предложения до Директора на Центъра за одобряване на лицата по т.1 за организационно и финансово подпомагане за извършване на асистирана репродукция в лечебни заведения в Република България, като при положително становище предлага и размера на необходимата парична сума до определения максимален размер за съответната дейност;
3. Предлага максимални стойности за финансиране на дейностите по асистирана репродукция със средства от Центъра;
4. Разглежда финансовата и медицинската документация, представена от лечебните заведения след извършване на дейностите по асистирана репродукция, и прави предложение до Директора на Центъра за изплащане на сумите или за отстраняване на непълноти и неточности.

Обществен съвет

Общественият съвет се състои от седем членове, представители на юридически лица с нестопанска цел, работещи за защита правата на лицата с репродуктивни проблеми, както и лица с опит в една или повече от дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 3, 5, 7 и 8 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2.

Проф. д-р Боряна Слънчева

Проф. д-р Боряна Слънчева

Доц. д-р Мария Юнакова

Доц. д-р Мария Юнакова

адв. Мария Янева

адв. Мария Янева

Стефка Сарафова - Захариева

Стефка Сарафова - Захариева

Д-р Мила Петрова

Д-р Мила Петрова

Проф. д-р Тихомира Златанова

Проф. д-р Тихомира Златанова

Проф. Стоян Ставру

Проф. Стоян Ставру

Общественият съвет подпомага Директора на Центъра, като:

1. Изготвя, актуализира и оповестява принципи и правила, въз основа на които се набират и разходват финансови средства за осъществяване на дейностите по организационно и финансово подпомагане на български граждани и лица по чл. 83, ал. 1 и 3 от Закона за здравето за извършване на дейности по асистирана репродукция в лечебни заведения в Република България;
2. Провежда информационни кампании в относно дейностите по асистирана
репродукция, майчино и детско здравеопазване;
3. Предоставя информация в областите, свързани с демографски въпроси в областта наздравеопазването в Република България и осъществяване на сътрудничество с компетентните институции в тези области.

Администрация

Марияна Георгиева

Марияна Георгиева

Главен счетоводител

д-р Надежда Пищачева

д-р Надежда Пищачева

главен експерт

д-р Искра Кюркчиева

д-р Искра Кюркчиева

главен експерт

Анелия Стоянова

Анелия Стоянова

Оперативен счетоводител

Красимира Йовчева

Красимира Йовчева

Старши експерт

Савина Георгиева

Савина Георгиева

Старши експерт