Център за асистирана репродукция лого

Новини

НОВО! Получаване на заповеди

апр. 29, 2019

От 01.05.2019 г. задължително се подават заявления по актуализирания образец №2 на ПОРДЦАР.

Промените в заявлението се отнасят до начина на получаване на индивидуалния административен акт-заповед за финансово и организационно подпомагане за дейности по асистирана репродукция, финансирани от ЦАР.

Възможен е само един от следните начини за получаване, който трябва да е ясно отбелязан в Заявлението:

1.Като препоръчана пощенска пратка – чрез Български пощи с обратна разписка за сметка на получателя.

2.Като вътрешна куриерска пратка – чрез лицензиран куриер с обратна разписка за сметка на получателя.

3.Като международна препоръчана пощенска пратка чрез Български пощи с обратна разписка за сметка на получателя.

4. На място в ЦАР лично чрез представяне на лична карта или чрез упълномощен представител с пълномощно с нотариална заверка на подписа в стая № 36 от 9.00 до 17.30 часа след публикуване на информация на електронната страница на ЦАР.

5.      По електронен път на електронна поща чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“  единствено след регистрация в системата чрез валиден квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ.

6. Чрез служебно изпращане от ЦАР в посоченото в заявлението лечебно заведение като вътрешна административна услуга – само при условие, че лечебното заведение е регистрирано в Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ като лице, осъществяващо публични функции или организация, предоставяща обществени услуги.

Молим всички пациенти да попълват коректно заявителните си документи!

Обръщаме внимание, че при непълнота в заявителните документи, включително начина на връчване на заповедите, в изпълнение на чл.38,ал.3 на ПОРДЦАР, Директорът уведомява заявителката и определя срок за тяхното отстраняване.

 При неотстраняване на посочените непълноти и неточности в определения срок, процедурата по разглеждане на заявлението се прекратява и се уведомява Лечебното заведение.

Последни новини

Отчет за първо тримесечие на 2024г.

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за първото тримесечие на 2023г. относно:Приети...

15 години Център за асистирана репродукция

На 01.04.2024г. от 16.00ч. в зала „Д-р Владимир Калайджиев“ на Център по хигиена (бул.“Иван Гешов“ 15) ще се състои тържествено честване по повод 15 годишния юбилей на Центъра за асистирана репродукция – 15...

Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за четвъртото тримесечие на 2023г. относно:Приети...