Център за асистирана репродукция лого

Какво финансира Центърът?

Центърът финансира следните дейности по асистирана репродукция:

1. контролирана овариална (хипер)стимулация (КОХС) с един или повече от следните лекарствени продукти (по групи):
а) аналози на гонадолиберина (агонисти или антагонисти);
б) гонадотропни хормони (уринарни или рекомбинантни);
в) други (за лутеална поддръжка) – стероиди и/или хорионгонадотропин;
2. контрола на стимулационния процес чрез:
а) документирани ехографски прегледи;
б) хормонални изследвания;
3. АРТ методи (инвитро методики):
а) фоликулна пункция под ехографски контрол;
б) класическо инвитро оплождане;
в) оплождане чрез т.нар. ICSI;
г) (изм. – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) трансфер на свежи ембриони;
д) (доп. – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) криоконсервация на предимплантационни ембриони или на яйцеклетки (в случаите по чл. 26, ал. 1, т. 6);
е) (нова – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) трансфер на размразени ембриони, които са криоконсервирани със средства от центъра – необходимите ехографски прегледи, размразяване на ембрионите, култивиране при нужда и ембриотрансфер;
ж) (нова – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) асистирана репродукция на спонтанен цикъл – необходимите ехографски прегледи, 4 фоликулни пункции под ехографски контрол, оплождане, замразяване и размразяване на ембрионите, култивиране при нужда и необходимия брой ембриотрансфер/и.
(2) Лекарствените продукти, финансирани със средства от центъра, следва да са включени в Позитивния лекарствен списък и се осигуряват по реда на чл. 207, ал. 1, т. 5а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Индикации за финансиране

Центърът финансира посоченото при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез инвитро оплождане при наличие на следните индикации:

1. тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1):
а) липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);
б) едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;
в) двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация);
г) едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;
д) двустранна интерстициална или истмична стеноза;
е) състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност;
ж) (изм. – ДВ, бр. 58 от 2011 г.) доказана тежка ендометриоза (III и IV клас по AFS), както и по-лека, но засягаща интегритета на маточните тръби;
2. (изм. – ДВ, бр. 88 от 2023 г.) стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):
а) азооспермия, при хистологични данни за наличие на сперматогенеза;
б) олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:
аа) обем на еякулата < 1,3 ml;
бб) концентрация на сперматозоидите < 35 милиона/ml;
вв) сперматозоиди с добра подвижност < 29 % (grade 1 – 2);
гг) сперматозоиди с добра морфология < 3,9 %;
дд) наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;
3. стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS;
4. безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология;
5. (нова – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) доказано моногенно генетично заболяване или доказана балансирана хромозомна мутация при поне един от партньорите;
6. (нова – ДВ, бр. 4 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) доказано онкологично заболяване при жената.

Какво не финансира Центърът?

Центърът не извършва финансиране извън ал. 1 и 2, включително:

1. първоначалните изследвания за достигане до диагноза и вземане на решение за АРТ чрез инвитро оплождане;
2. изследванията, необходими като минимум съгласно Наредба за дейности по асистирана репродукция, както следва:
а) микробиологични;
б) спермален анализ;
в) за трансмисивни инфекции;
г) кръвногрупова принадлежност и резус фактор;
д) хормонални – преди КОХС;
е) на кръвни картини, биохимия и хемостаза;
ж) други специфични изследвания (генетични, имунологични и пр.);
3. изследвания извън посочените в Наредба за дейности по асистирана репродукция, независимо от момента на извършването им;
4. индукция на овулацията и/или КОХС с кломифен цитрат и др. СЕРМ;
5. инсеминации от партньора или дарител;
6. ембриоредукция;
7. предимплантационна генетична диагностика или скрининг (PGD/PGS);
8. инвитро матурация (IVM);
9. овоцитна донация;
10. ембриодонация;
11. GIFT, ZIFT и др. подобни;
12. тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TеSE, PESA, МESA).


 

Какво покрива сумата, финансирана от Центъра?

 

Процедура с КОХС и трансфер на свежи ембриони
не повече
от 6000 лв

брой

цена

общо при класическо ин витро оплождане

общо при оплождане чрез ICSI

1.

Ехографски прегледи

8

38

304

304

2.

Хормонални изследвания

10

22

220

220

3.

Фоликулна пункция под ехографски контрол

1

500

500

500

4.

Класическо ин витро оплождане

1

1800

1800

0

5.

Оплождане чрез т. нар. ICSI

1

2000

0

2000

6.

Ембриотрансфер

1

425

425

425

7.

Криоконсервация на предимплантационни ембриони

1

250

250

250

8.

Лекарствени продукти при класическо ин витро/ ICSI

1

2300

2300

2300

 

Трансфер на размразени ембриони – не повече от 600 лв

брой

цена

общо

1.

Ехографски прегледи

1

38

38

2.

Размразяване на ембриони

1

125

125

3.

Култивиране

1

62

62

4.

Трансфер на размразени ембриони

1

375

375

 

Спонтанен цикъл – не повече от
 6000 лв

брой

цена

общо

1.

Ехографски прегледи

10

38

380

2.

Фоликулна пункция под ехографски контрол

4

500

2000

3.

Оплождане

1

2000

2000

4.

Замразяване на ембриони

4

250

1000

5.

Размразяване на ембриони

1

125

125

6.

Култивиране

1

62

62

7.

Трансфер на ембриони

1

425

425

 

Запазване на фертилните способности на жени с онкологично заболяване – не повече от  3000 лв

брой

цена

общо

1.

Ехографски прегледи

6

38

228

2.

Хормонални изследвания

10

22

220

3.

Фоликулна пункция под ехографски контрол

1

500

500

4.

Замразяване на яйцеклетки

1

250

250

5.

Лекарствени продукти

1

1800

1800

 

АР на жени с онкологично заболяване-за размразяване, оплождане и трансфер на ембриони – не повече от 3000 лв

брой

цена

общо

1.

Размразяване на яйцеклетки

1

575

575

2.

Оплождане

1

2000

2000

3.

Трансфер на ембриони

1

425

425

Как се извършва финансирането на лечебни заведения?

Финансирането се извършва чрез банков превод в левове по посочена банкова сметка от лечебното заведение.

Паричната сума, определена със заповед на директора на центъра, за дейностите по чл. 25, ал.1, т.1, 2 и т.3, букви „а” до „г”, буква „д” и ал. 2 от Правилника се отпуска на лечебното заведение, избрано от заявителя, на два етапа:
1. първи етап – авансово, в размер 40 % от максималната одобрена със заповедта по чл. 39, ал. 1 сума и се извършва след започване на хормонална стимулация на пациентката, за което лечебното заведение представя:
а) заявление, съдържащо информация, че е започнала хормонална стимулация, по образец съгласно приложение № 7 на Правилника;
б) проформа фактура;
в) декларация от заявителката, че лечебното заведение й е предоставило информация за всички дейности, лекарствени продукти и цени преди извършване на дейностите по асистирана репродукция;
2. втори етап – отложено, в размер на направените от лечебното заведение разходи над размера по т. 1, но не повече от определената със заповедта по чл. 39, ал. 1 на Правилника сума и се извършва след приключване на дейностите по асистирана репродукция, за което лечебното заведение представя:
а) подробна епикриза, в която подробно са описани всички извършени дейности и приложени лекарствени продукти;
б) протокол съгласно приложение № 8 на Правилника, подписан от заявителя и лечебното заведение, в който са описани всички извършени дейности и приложени лекарствени продукти, техният вид, количество и цени;
в) фактура, съдържаща пълно описание и стойност на извършените дейности и използваните лекарствени продукти, включително партидния/серийния номер на лекарствените продукти.

Дейността по чл.25, ал.1, т.3, буква „е” от Правилника се заплаща при спазване на чл.40, ал.3, 4 и 5 и чл. 42 от Правилника, чрез банков превод в левове по посочена банкова сметка от лечебното заведение, за което то представя:
1. заявление, съдържащо информация, че:
а) процедурата, финансирана съгласно част първа от заповедта на директора на ЦАР, е приключила без постигане на бременност или с аборт, както и медицински документи за това;
б) информация, че при процедурата по буква „а” са криоконсервирани ембриони и същите са използвани при подлежащата на това заплащане процедура;
2. фактура, съдържаща пълно описание и стойност на извършените дейности;
3. декларация от заявителката, че лечебното заведение й е предоставило информация за всички дейности и цени преди извършване на дейности по асистирана репродукция;
4. подробна епикриза, в която детайлно са описани всички извършени дейности;
5. протокол съгласно приложение № 9 от Правилника, подписан от заявителя и лечебното заведение, в който са описани всички извършени дейности, техният обем и цени.

Дейностите по чл.25, ал.1, т.3, буква „ж” от Правилника относно асистирана репродукция на спонтанен цикъл се заплаща при спазване на чл.40, ал.3, 4 и 5 и чл. 42 от Правилника, чрез банков превод в левове по посочена банкова сметка от лечебното заведение, за което то представя:
1. фактура, съдържаща пълно описание и стойност на извършените дейности;
2. декларация от заявителката, че лечебното заведение и е предоставило информация за всички дейности и цени преди извършване на дейностите по асистирана репродукция;
3. подробна епикриза, в която детайлно са описани всички извършени дейности;
4. протокол съгласно приложение № 10 от Правилника, подписан от заявителя и лечебното заведение, в който са описани всички извършени дейности, техният обем и цени.
Документите се подават след приключване на всички дейности по чл. 25, ал.1, т.3, буква „ж” от Правилника, като от страна на лечебното заведение следва да са извършени задължително 4 (четири) фоликулни пункции под ехографски контрол, необходимите ехографски прегледи, оплождане, замразяване и размразяване на ембрионите и култивиране при нужда. Броят на трансферите се определя по преценка на съответния медицински специалист по асистирана репродукция.

Дейностите, свързани с подпомагане за асистирана репродукция на жени с онкологични заболявания, се заплащат при спазване на чл.40, ал.3, 4 и 5 и чл. 42 от Правилника, чрез банков превод в левове по посочена банкова сметка от лечебното заведение, за което то представя:
1. за дейностите по заявлението за запазване на фертилни възможности по чл.31, ал.1, т.1 от Правилника:
а) фактура, съдържаща пълно описание и стойност на извършените дейности и приложените лекарствени продукти, включително партидния/серийния номер на лекарствените продукти;
б) декларация от заявителката, че лечебното заведение й е предоставило информация за всички дейности и цени преди извършване на дейностите по асистирана репродукция;
в) подробна епикриза, в която детайлно са описани всички извършени дейности и приложени лекарствени продукти;
г) протокол съгласно приложение № 11 от Правилника, подписан от заявителя и лечебното заведение, в който са описани всички извършени дейности, техният обем и цени;

2. за дейностите по заявление за размразяване, оплождане и трансфер на ембриони по чл.32, ал.1, т.2 от Правилника:
а) информация, че при процедурата по запазване на фертилните възможности на жената са криоконсервирани яйцеклетки и същите са използвани при подлежащата на това заплащане процедура;
б) фактура, съдържаща пълно описание и стойност на извършените дейности;
в) декларация от заявителката, че лечебното заведение й е предоставило информация за всички дейности и цени преди извършване на дейностите по асистирана репродукция;
г) подробна епикриза, в която детайлно са описани всички извършени дейности;
д) протокол съгласно приложение № 12 от Правилника, подписан от заявителя и лечебното заведение, в който са описани всички извършени дейности, техният обем и цени.